Privacy

PRIVACY STATEMENT GOMEZ ADVOCATUUR

Dit is de privacyverklaring van Gomez Advocatuur, gevestigd te (4811 CB) Breda aan de Ceresstraat 35

Ter introductie

Gomez Advocatuur is een advocatenkantoor waarin mr. Sabina Gomez Espinosa als enig advocaat juridische diensten verricht. Gomez Advocatuur heeft geen personeel in dienst.

Om de diensten te kunnen verlenen en een goede praktijkvoering mogelijk te maken, verzamelt Gomez Advocatuur persoonsgegevens en legt deze vast. Gomez Advocatuur hecht grote waarde aan een goede bescherming van uw privacy. Daarom verwerkt Gomez Advocatuur persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gomez Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Gomez Advocatuur mee wordt omgegaan.

Gomez Advocatuur behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Gomez Advocatuur in het geval van privacy, zal hierover een kennisgeving op de website worden geplaatst.

Persoonsgegevens verwerkt door Gomez Advocatuur

Gomez Advocatuur verwerkt persoonsgegevens die door u aan Gomez Advocatuur zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van Gomez Advocatuur. Daarnaast verwerkt Gomez Advocatuur mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt maar die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die ter zake dienend, toereikend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak;
  • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de KvK en uit het Kadaster;

Contactgegevens zijn: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw emailadres, uw BSN, uw geslacht en uw nationaliteit.

Grondslag verwerking

Gomez Advocatuur verwerkt alleen persoonsgegevens indien aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijk persoon te beschermen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Doel van de verwerking

Gomez Advocatuur verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten, het voeren van (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling en verwijzing. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt in het kader van facturatie en nakoming wettelijke verplichtingen.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Gomez Advocatuur uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw dossier (een gerechtelijke procedure). Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Gomez Advocatuur heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

In beginsel worden geen persoonsgegevens buiten de EU  gebracht. Indien dit echter noodzakelijk zou zijn op één van genoemde grondslagen, hanteert Gomez Advocatuur daarbij dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven aan landen met een passend beschermingsniveau.

Bewaartermijn

Gomez Advocatuur bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

Rechten van betrokkenen

Ieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Gomez Advocatuur. Ook heeft ieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij Gomez Advocatuur een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Gomez Advocatuur van u verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Gomez Advocatuur zal dan wel zeker moeten weten dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is.

Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar info@gomezadvocatuur.nl. Voor de volledigheid, het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen geldt niet indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u van mening bent dat Gomez Advocatuur op incorrecte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u hierover contact opnemen met Gomez Advocatuur of gebruik maken van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Gomez Advocatuur neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en neemt daarvoor passende maatregelen. Sommige maatregelen zijn technisch van aard en zien op de manier waarop het ICT systeem is ingericht en beveiligd. Andere maatregelen zijn organisatorisch van aard.

Cookies:

Wanneer u onze website bezoek, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Dit betreft enkel functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Er wordt geen gebruik gemaakt van analytische en/of tracking cookies.

Contact gegevensverantwoordelijke

Mocht u vragen hebben over voorgaande, nadere informatie wensen over het door Gomez Advocatuur gevoerde privacybeleid of verzoeken terzake hebben, dan kunt u mij als gegevensverantwoordelijke bereiken op de navolgende contactgegevens:

Gomez Advocatuur| mw. mr. Sabina Gomez Espinosa| Ceresstraat 35|4811 CB Breda|06-41461409|info@gomezadvocatuur.nl

Breda, 25 mei 2018